Search form

Lokas 6:8

8Mahagdam si Hisos ka kanirang hena-hena agon minlaong iza ka tao nga komarini ko naa. Tomindeg ko naa dini ka tenga. Kamhan mintoo dazon ya tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index