Search form

Lokas 6:9

9Kamhan nangotana si Hisos ka mga Parasiyo nagalaong nga ya balaed na Diyos mahitenged ka aldaw nga tigpahimlay daw itogot ka pagkalooy ka tao kon itogot ka pagdaet ka tao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index