Search form

Lokas 7

1Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba ka toong sindo dizan ka pagpanalingzan na mga tao minpasinged iza ngaro ka longsod nga Kapirnaom. 2Na, doro ka Kapirnaom may nagahela nga isang Romanhon nga kapitan ka mga soldaw. Kamhan may isang sogoonon naiza nga pinayangga nga nagapinal di ka toong masakit. 3Pagpakabati ka na kapitan nga dizan di si Hisos impakaro naiza ya mga oloolo na mga Yodayo dazaw pakarinihen si Hisos dazaw ipatambal ya toong sogoonon. 4Pagdateng niran kan Hisos minpakilooy siran nga nagalaong nga bisan Romanhon ya kapitan madazaw kon tabangan mo iza 5kay nakaangay iza ka mga Yodayo kay izang dini kaini dakola ya pagtabang naiza kanami paghinang ka kanaming singbahan.

6Kamhan min-iba si Hisos kaniran. Na, ka hapit siran andateng ka lagkaw inpasogat ka isab dazon na kapitan ka toong mga iba kay dazaw long-on si Hisos nga Ginoo, diri di lamang magpadateng ngarini ka lagkaw kay masipeg hao kon ampanik ko dini ka kanaong lagkaw kay diri kon Yodayo hao. 7Agon kazina impasogoan nao iko ka mga Yodayo. Na, panabaen di mo lamang dini ka dalan dazaw mawara ya masakit na kanaong sogoonon kay labaw gazed ka gahem ya kanmong sogo. 8Kay bisan hao antoman gazed hao ka sogo na minbeet kanao. Kamhan ansogo isab hao ka mga soldaw. Kon ansogo hao ka isa ka pagpanaw, antoo dazon iza. Kon ansogo hao ka iba ka pagkarini, antoo dazon iza. Kon ansogo hao ka kanaong oripen ka pagtarabaho, antoo dazon iza.

9Pagpakabati ka ni Hisos ka mga panaba na kapitan nabereng iza kay dakola ya pagsarig naiza ka toong gahem. Kamhan minlaong iza ka mga magasonod ka toong panaw nga ya pagsarig na kapitan ka kanaong gahem dakola iton ka pagsarig na bisan sin-o nga kaliwat ni Israil. 10Kamhan minbalik ka lagkaw ya mga sinogo na kapitan. Kamhan nakita niran nga madazaw di matood ya sogoonon.

11Na, ka wara pen madogay minpasinged si Hisos ngaro ka longsod nga Nain. In-ibahan gihapon na toong mga sakop daw ya mga mataed nga tao. 12Pagdateng ka naiza ka pirtahan na longsod insogat naiza ya mga tao nga namaglahong ka napatay kay ilebeng. Na, ya napatay nga amaama bogtong maanak iza na balo nga babazi. Kamhan mataed ya mga taga Nain min-iba ka balo pagkaro ka lebnganan.

13Pagpakakita ka na Ginoo ka nabalo nga napatzan nagakalooy iza kamhan nagalaong nga diri ko maghaza. 14Kamhan minkandizan si Hisos ka bentaganan na napatay nga inlahongan niran. Kamhan pagdampa naiza ka binentagan na napatay minheneng siran pagpanaw. Kamhan minlaong si Hisos ka napatay nga Loy, bomangon iko.

15Kamhan minbangon matood ya tao daw minsogod iza pagpanaba. Kamhan imbalik iza ni Hisos ka toong ina. 16Masara gazed ya pagpangabereng nirang tanan. Insaza sab niran ya Diyos nagalaong nga madazaw kay dini kanta mindateng di ya propita nga labaw ka gahem nga garing ka Diyos. Wara gazed magkalipat ya Diyos kanta nga toong mga sakop. 17Kamhan ya inhinang ni Hisos inpanan-og ka tanan mga tao doro ka Yoda daw ya mga dapit tenged ka Yoda.

18Kamhan impanan-og sab kan Howan na toong mga sakop kay doro pen ka prisohan si Howan nga Magbenzagay. 19Kamhan impakaro ni Howan ya toong dowang ka sakop kan Hisos kay anpangotana kon tineed gazed nga iza ya pinili na Diyos kon antagad pen siran ka isa. 20Pagdateng niran kan Hisos minlaong siran nga Ginoo, si Howan nga Magbenzagay ani minsogo kanami kay anpangotana kanmo nga daw iko ya pinili na Diyos kon antagad pen kami ka isa? 21Na, ka wara pen iza magsambag indazaw naiza ya mga mataed nga tao ka kanirang mga masakit daw kaloza na lawas. Indazaw sab naiza ya mga tao nga inharian na mga maonga. Minhatag sab iza ka pagkita na mga mataed nga nabota.

22Kamhan minsambag si Hisos ka mga sakop ni Howan nga panan-ogan mazo si Howan ka mga napaniidan mazo dini kanao daw ya kamazong nabatian. Kay hao ya magahatag ka pagkita ka mga nabota. Indazaw sab nao ya lawas na mga piang. Indazaw sab nao ya lawas na mga kagiden. Minhatag hao ka pagpakabati ka mga bengel. Imbohi sab nao ya mga napatay nga tao. Ipasabot sab nao ka mga pobri ya sindo mahitenged ka Diyos. 23Kon diri andowadowa ya tao pagsarig kanao panaranginan gazed iza na Diyos ka madazaw.

24Pagpakaoli ka na dowang ka sakop ni Howan minpangotana si Hisos ka kataohan mahitenged kan Howan nga nagalaong nga izang mahon-a pen pagkaro mazo dizan kan Howan doro ka kamingawan daw ono ya tozo mazo dizan kan Howan? Daw anseleng kamo kontana ka tigbaw nga nagapapalidpalid ka hangin? Diri. 25Daw anseleng kamo kontana ka tao nga minbado ka mga mahalen? Diri. Kay nagahela ya singed kaiton dalem ka lagkaw na hari. 26Daw minkaro kamo dazaw anseleng kamo ka propita na Diyos? Matood iton. Kamhan si Howan labaw pen iza ka mga iba nga propita na Diyos. 27Kay iza ya inpanan-og ni Isayas nga nagalaong nga kawandini pen minlaong ya Diyos nga may sinogo nao nga ipahon-a nao dazaw an-andam iza ka pagdateng na kanaong Maanak. Ani ini ya inlaong na Diyos mahitenged kan Howan.

28Indogangan pen ni Hisos paglaong nga pasabten nao kamo nga bisan sin-o ya propita nga natao dini ka kalibotan waray nakalabaw kan Howan. Piro dini kanao koman bisan sin-o ya labing obos nga minsakop kanao labaw iza kan Howan kay ya kasabtan naiza ka kanaong mga inhinang dakola pen iton ka kasabtan ni Howan.

29Izang dini kaini ka pagwali ni Howan nanalinga ya tanan mga tao daw ya mga magsokotay ka bohis. Kamhan mintoo siran ka mga panaba na Diyos. Kamhan imbenzagan siran ni Howan. 30Piro ya mga Parasiyo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo diri siran ansogot ka gosto na Diyos. Kamhan wara siran magpabenzag kan Howan.

31Indogangan pen ni Hisos pagpanaba nga koman nga panahona pagpanalinga na mga Yodayo ka sindo nami ni Howan 32singed siran ka mga bata nga nagadegza dizan ka pawa. Kamhan ya isang tipon nagamahay ka isang tipon nga nagalaong nga nagahoyop kami ka bonabon piro wara kamo magsazaw. Nagabaya-baya isab kami paglingaw piro wara kamo maghaza. 33Singed kaiton ya batasan na mga Yodayo kay izang pagkarini ni Howan nga Magbenzagay nagaanget iza pagkaen, wara iza mag-inem ka makahebeg nga imnenen. Kamhan minlaong kamo nga inboang si Howan na mga maonga. 34Kamhan hao ya minsonod kan Howan. Nagakaen hinoa hao daw min-inem. Kamhan minbetangbetang kamo kanao nga nagalaong nga selengi, waton ya maasap daw palahebeg. Nagapan-iba sab iza ka mga magsokotay ka bohis daw ya mga iba nga tao nga makasasala. 35Piro nagalaong hao kamazo nga ya mga nakaangay ka sindo na Diyos siran kay mahagdam nga matadeng ya kanaming batasan ni Howan.

36Na, may isang Parasiyo nga minpakaen kan Hisos. Kamhan minpanik si Hisos dizan ka toong lagkaw kay inlamisahan di ka makaen. 37Na, dizan kaiton nga longsod may nagahela nga maongang babazi. Kamhan nabatian naiza nga dizan di si Hisos ka lagkaw na Parasiyo kay impakaen si Hisos. Kamhan mindateng di ya babazi. Mindara iza ka garapahay nga seldanan ka klasi na lana nga masarang kahamot. Mahal iton kon paliten. 38Kamhan mintindeg ya babazi dizan ka paahan ni Hisos daw nagahaza. Kamhan nabasà ya paa ni Hisos ka loha na babazi agon intrapohan sab naiza ya paa ni Hisos ka toong bohok. Inhinang sab naiza ya batasan niran pagtahod niran ka bisita nga min-arek ka paa ni Hisos. Kamhan min-otod ya babazi ka lieg na garapahay kay ibo-bo naiza ka paa ni Hisos.

39Pagpaniid ka na Parasiyo ka inhinang na babazi minlaong iza ka toong hena-hena nga kon ani ini ya matood nga propita na Diyos mahagdam iza nga maonga ya batasan na babazi nga nagatoldok kanangiza. 40Kamhan minlaong si Hisos ka Parasiyo nga Simon, may ilaong ta kanmo. Minsambag si Simon nga Nong, long-an mo hao kon ono iton.

41Kamhan minpamolinged si Hisos nga nagalaong nga may dowang ka tao nga min-otang dizan ka magpaotangay. Ya isa nakaotang ka kinintos pisos. Ya isa nakaotang ka singkwinta pisos. 42Pagtoman ka na tirmino ka pagbazad waray kowarta niran piro madazaw kay impasaylo di siran na naotangan. Na, dizan kanirang dowa daw sin-o ya may dakolang pag-azak ka naotangan? 43Minsambag si Simon nga ya tao nga may dakolang otang kombeet. Minlaong si Hisos nga madazaw ya sambag mo. 44Kamhan minlingi si Hisos ka babazi daw nagalaong nga Simon, selengan mo iton nga babazi. Dakola ya pagtahod naiza kanao kay minhogas iza ka kanaong paa ka toong loha kamhan intarapohan ka toong bohok ya kanaong paa. Piro kanmo geramay ya pagtahod mo kanao kay kazina ka pagdateng nao dini ka lagkaw mo wara ko maghatag kanao ka sapa ka paghogas ka kanaong paa. 45Wara ko magpangamosta kanao singed ka babazi kay sokad ka pagdateng naiza impakita naiza ya toong pagtahod kanao pag-arek naiza ka kanaong paa. 46Wara ko magbo-bo ka kanaong olo ka bisan barato nga lana piro imbo-boan na babazi ya kanaong paa ka lana nga mahamot daw mahal. 47Sabten mo ini nga dakola ya pag-azak na babazi kanao kay nawara ya toong mga sala bisan mataed ya sala. Piro ya tao nga magalaong ka toong hena-hena nga geramay ka ya toong sala geramay ka sab ya pag-azak naiza ka Diyos.

48Kamhan minlaong si Hisos ka babazi nga nawara di gazed ya kanmong mga sala. 49Pagpakabati ka na mga ibang dinapit namaglaong siran nga sin-o sa kombeet iton nga tao nga makapasaylo ka mga sala? 50Kamhan indogangan pen ni Hisos pagpanaba ka babazi nga ya pagsarig mo kanao ani gazed ya nakawara ka mga sala mo. Om-oli ko naa kay impalinaw di nao ya kanmong hinawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index