Search form

Lokas 7:1

1Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba ka toong sindo dizan ka pagpanalingzan na mga tao minpasinged iza ngaro ka longsod nga Kapirnaom.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index