Search form

Lokas 7:14

14Kamhan minkandizan si Hisos ka bentaganan na napatay nga inlahongan niran. Kamhan pagdampa naiza ka binentagan na napatay minheneng siran pagpanaw. Kamhan minlaong si Hisos ka napatay nga Loy, bomangon iko.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index