Search form

Lokas 7:24

24Pagpakaoli ka na dowang ka sakop ni Howan minpangotana si Hisos ka kataohan mahitenged kan Howan nga nagalaong nga izang mahon-a pen pagkaro mazo dizan kan Howan doro ka kamingawan daw ono ya tozo mazo dizan kan Howan? Daw anseleng kamo kontana ka tigbaw nga nagapapalidpalid ka hangin? Diri.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index