Search form

Lokas 7:27

27Kay iza ya inpanan-og ni Isayas nga nagalaong nga kawandini pen minlaong ya Diyos nga may sinogo nao nga ipahon-a nao dazaw an-andam iza ka pagdateng na kanaong Maanak. Ani ini ya inlaong na Diyos mahitenged kan Howan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index