Search form

Lokas 7:28

28Indogangan pen ni Hisos paglaong nga pasabten nao kamo nga bisan sin-o ya propita nga natao dini ka kalibotan waray nakalabaw kan Howan. Piro dini kanao koman bisan sin-o ya labing obos nga minsakop kanao labaw iza kan Howan kay ya kasabtan naiza ka kanaong mga inhinang dakola pen iton ka kasabtan ni Howan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index