Search form

Lokas 7:30

30Piro ya mga Parasiyo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo diri siran ansogot ka gosto na Diyos. Kamhan wara siran magpabenzag kan Howan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index