Search form

Lokas 7:34

34Kamhan hao ya minsonod kan Howan. Nagakaen hinoa hao daw min-inem. Kamhan minbetangbetang kamo kanao nga nagalaong nga selengi, waton ya maasap daw palahebeg. Nagapan-iba sab iza ka mga magsokotay ka bohis daw ya mga iba nga tao nga makasasala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index