Search form

Lokas 7:39

39Pagpaniid ka na Parasiyo ka inhinang na babazi minlaong iza ka toong hena-hena nga kon ani ini ya matood nga propita na Diyos mahagdam iza nga maonga ya batasan na babazi nga nagatoldok kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index