Search form

Lokas 7:42

42Pagtoman ka na tirmino ka pagbazad waray kowarta niran piro madazaw kay impasaylo di siran na naotangan. Na, dizan kanirang dowa daw sin-o ya may dakolang pag-azak ka naotangan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index