Search form

Lokas 7:44

44Kamhan minlingi si Hisos ka babazi daw nagalaong nga Simon, selengan mo iton nga babazi. Dakola ya pagtahod naiza kanao kay minhogas iza ka kanaong paa ka toong loha kamhan intarapohan ka toong bohok ya kanaong paa. Piro kanmo geramay ya pagtahod mo kanao kay kazina ka pagdateng nao dini ka lagkaw mo wara ko maghatag kanao ka sapa ka paghogas ka kanaong paa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index