Search form

Lokas 7:50

50Kamhan indogangan pen ni Hisos pagpanaba ka babazi nga ya pagsarig mo kanao ani gazed ya nakawara ka mga sala mo. Om-oli ko naa kay impalinaw di nao ya kanmong hinawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index