Search form

Lokas 8

1Ka wara pen madogay minbisita si Hisos ka mga mataed nga longsod daw bariyo kay antoldo iza ka mga tao ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao. In-ibahan na toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran. 2In-ibahan isab na mga babazi nga nabahawan di ka mga masakit daw ya mga maonga. Dizan isab si Mariya nga taga Magdala nga izang mahon-a pen inharian iza na pitong ka maonga kamhan impadalagan siran ni Hisos. 3May isa pen nga babazi si Zohana nga asawa ni Koza nga sinarigan ni Hirodis nga hari. Dizan isab si Sosana daw ya mga mataed pen nga babazi nga mintabang kanin Hisos.

4Kamhan dizan kan Hisos mintipon ya mga mataed nga tao. Garing siran ka mga nagakalainlain bariyo. Kamhan mintoldo iza kaniran ka pamolinged nga nagalaong nga 5wani ya pamolinged ka nagasabwag. Na, may isang aldaw nga minpanaw ya tao ngaro ka toong oma kay anpanabwag iza ka binhi nga homay. Pagpanabwag naiza ka mga binhi may mga natanak dizan ka dalan. Kamhan insagitnanan dizan. Kamhan inpanoktok na mga manokmanok. 6Pagpanabwag pen na tao may mga natanak disab dizan ka kabatohan. Pagtobo na binhi dizan ka diri kon ararem nga lopa nangalaza dazon iton kay waray sapa. 7May mga natanak disab dizan ka lopa nga nanhela pen ya mga liso na sagbet. Pagtobo na binhi mindengan isab ya sagbet nga dogihen. Kamhan inhal-ong gazed na sagbet ya mga tanem. 8May mga natanak isab dizan ka lopa nga madazaw. Kamhan mintobo iton daw nangaohay ka isang ka gatos. Ani ini ya pamolinged ka nagasabwag. Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga kamo nga mga manalingahay sabten mazo ini nga pamolinged.

9Kamhan ya mga sakop ni Hisos nangotana siran kanangiza nga Nong, daw ono ya kahologan na pamolinged mo? 10Minsambag si Hisos nga ipasabot na Diyos kamazo ya mga tinago mahitenged ka pagpasakop naiza ka mga tao. Piro dizan ka mga mataed nga tao ampamolinged hao pagtoldo kaniran. Kay mintoman di ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kaniran nagalaong nga bisan magaseleng ya mga tao ka kanaong mga inhinang diri siran makasabot. Bisan manalinga siran ka kanaong sindo diri siran makasabot kon ono ya kahologan.

11Na, wani ya paghilwas ka pamolinged ka nagasabwag. Ya impanabwag na tao ani ya mga panaba na Diyos. 12Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka dalan ani ya singed ka mga manalingahay. Kay pagpanalinga niran ka sindo mahitenged kanao mindateng dazon si Satanas kay kaw-en naiza ya sindo nga nabatian niran dazaw diri siran antoo daw diri sab mahatagan siran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 13Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka kabatohan ani ya singed ka mga manalingahay nga nakaangay ka sindo mahitenged kanao. Kamhan mintoo siran dazon. Piro magaawazen gazed siran na mga tao kay minsakop di siran kanao agon bizaan dazon niran ya kanirang pagtoo kanao kay ababa ka ya kanirang pag-anget ka kalised. 14Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka lopa nga nanhela pen ya mga liso na sagbet ani ya singed ka mga iba pen nga manalingahay. Kay nagapanalinga gazed siran ka sindo mahitenged kanao. Kamhan nawied sab siran daw ono ya kanirang panginabohi. Ganahan sab siran ka kowarta. Agon waray polos ya sindo kay singed ka nalipat dazon ya mga manalingahay. 15Basta kay ya mga binhi nga napegas dizan ka lopa nga magazong tamnanan singed iton ka mga manalingahay ka sindo mahitenged kanao. Kamhan matood ya kanirang pagtoo. Dogay isab ya kanirang pag-anget ka mga kalised. Kamhan singed siran ka tanem nga madazaw ya mga bonga.

16Kamhan minpamolinged pen iza kaniran nga nagalaong nga kon seg-an na tao ya moron diri pagtakloban, diri sab pagsalimdan. Ibetang hinoa daked ka artal kay dazaw pawaan ya mga minseled ka lagkaw. 17Singed iton ka ipasabot nao kamazo ya kanaong mga pamolinged. Impakahagdam sab nao kamazo ya mga tinago na Diyos. 18Manalinga gazed kamo dazaw ihatag pen kamazo na Diyos ya kasabtan kay bisan sin-o ya antoon ka sindo na Diyos padogangan pen na Diyos ya toong kasabtan. Kamhan ya tao nga diri antoman kaw-en na Diyos ya geramay nga inton-an naiza. Ani ini ya inlaong ni Hisos ka mga tao.

19Kamhan minkarini kan Hisos ya toong ina daw mga lomon piro wara siran makaazi dizan kay mataed ya mga tao. 20Kamhan impakahagdam iza na mga tao nga Nong, bali ka gawas ya kanmong ina daw mga lomon. Gosto siran anlaong kanmo. 21Minsambag si Hisos nga ya mga tao nga ampanalinga ka mga panaba na Diyos daw tomanen ani gazed ya kanaong ina daw mga lomon.

22Na, may isa pen nga aldaw minleen si Hisos ka baloto iba ya toong mga sinarigan. Kamhan minlaong iza kaniran nga ansakay kita dipi ka danaw. Kamhan minsakay siran ngaro. 23Ka nagasakay pen siran natorog di si Hisos. Ka dizan pen siran ka tenga na danaw inbagzo gazed siran. Insapwan dazon na baled ya baloto daw malened kontana. 24Kamhan impokaw dazon niran si Hisos daw nagalaong nga Maistro, Maistro, mangalemes di kita! Minbangon dazon si Hisos. Kamhan minbaheg iza ka hangin daw mga baled. Kamhan nalinaw matood ya tanan. 25Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga daw waray pagsarig mazo kanao? Kamhan nagakahaldek siran kay nabereng gazed siran daw namaglaong nga daw sin-o sa baza ini nga taohana? Kay bisan ya hangin daw ya mga baled antoo gazed ka toong pagbaheg!

26Pagkakamhan ni Hisos pagbaheg ka bagzo minsangpet di siran ka lopa nga Girgasa dipi ka danaw daw lopa nga Galiliya. 27Pagkawas ka ni Hisos ka baloto may tao nga taga dizan nga inhoropan gazed na maonga nga minsogat kanangiza. Dogay di ya paghinobo naiza. Diri kon lagkaw ya toong hel-anan kay dizan ka mga lebeng nga talangban nagahela iza.

28Na, pagpakakita ka naiza kan Hisos minsinggit iza. Kamhan minhapa iza dizan ka paahan ni Hisos. Mabaskeg ya toong saba paglaong nga Hisos nga Maanak na Diyos, kay ono say inkarini mo? Anhangzo gazed hao nga diri mo gazed hao daegdaegen! 29Ani ini ya inlaong na maonga nga minhari ka tao kay minsogo si Hisos nga domalagan ko dizan kaini nga tao. Kay dogay di ya toong kalised nga garing ka maonga. Imbantazan iza na mga tao daw in-ektan kontana piro nakabogto iza ka kadina daw lepes. Kamhan impadalagan iza na mga maonga ngaro ka kamingawan. 30Kamhan nangotana si Hisos ka maonga nga daw ono ya ngaran mo? Minsambag iza nga hao si Kataedan. Ani ini ya toong ngaran kay mataed ya mga maonga nga minhari kaiton nga tao. 31Kamhan minhangzo ya mga maonga nga kon malooy ko kanami, diri mo kami pagbogawen ngaro ka ararem nga teheb nga waray lopa nga kasagitnan.

32Na, dizan ka kilid na bobong nagapansongad ya mga kababozan. Kamhan minhangzo ya mga maonga kan Hisos nga kon malooy ko kanami papanawen mo kami ngaro ka mga baboy. Pahel-en mo kami ka kanirang mga lawas. Kamhan intogotan siran ni Hisos. 33Kamhan minpanaw ya mga maonga dizan ka lawas na tao. Minhari siran ka mga baboy. Kamhan minpahidalagan ya kababozan ngaro ka may pangpang nga ataas. Minpatiholog siran ngambaba ka danaw. Kamhan natibe siran pagkalemes.

34Pagpakakita ka na mga magbantazay ka mga baboy nandalagan gazed siran ngaro ka kanirang longsod daw ya mga bariyo kay ampanan-og ka mga tao kon in-ono ni Hisos ya tao nga inhoropan ka maonga. 35Kamhan minkarini dazon kan Hisos ya mga tao kay anseleng siran kontana ka tao kon in-ono sa iza. Pagdateng niran kan Hisos nakitan niran ya tao nga indazaw ni Hisos. Iza nga inhoropan na mga mataed nga maonga nagalo-to di iza dizan ka paahan ni Hisos. Inbadoan disab iza kay naolian ka madazaw nga beet. Kamhan nahaldek ya mga mindateng. 36Kamhan ya mga minkita ka inhinang ni Hisos kazina, siran ya minpanan-og ka mga bag-ong mindateng nga indazaw ni Hisos ya tao nga inhoropan na maonga. 37Kamhan ya tanan mga taga Girgasa minhangzo siran kan Hisos dazaw ampanaw iza dini ka kanirang lopa. Kay masara ya pagpangahaldek niran kay dakola gazed ya toong gahem. Kamhan minleen si Hisos ka baloto dazaw ampanaw. 38Kamhan ya tao nga indazaw ni Hisos minhangzo iza nga an-iba piro diri iza paibahen ni Hisos. 39Hinoa intogon nga om-oli ko ka mga lomon mo. Maglaong ko kaniran nga madazaw di ya lawas mo kay inkaloy-an ko na Diyos. Kamhan minkaro ya tao doro ka longsod. Minpanan-og iza ka tanan mga tao kon in-ono sa iza ni Hisos.

40Na, pag-oli ni Hisos ngarindipi ka lopa nga Galiliya mataed ya mga tao nga minsogat kanangiza. 41Kamhan may isang oloolo ka singbahan na mga Yodayo nga minkarini kan Hisos. Si Hariyo ya ngaran. Paglohod naiza dizan ka paahan ni Hisos minpakilooy gazed iza nagalaong nga kon mahimo ya beet mo ibahan mo hao ngaro ka kanaong lagkaw 42kay nagapinal di ya kanaong bogtong maanak nga daragahay.

Kamhan min-iba si Hisos kan Hariyo. Nagakasiet gazed iza nga nagapanaw kay mataed ya mga tao. 43Na, may nagalopog kan Hisos nga babazi nga sokad ka napolo may dowang ka toig wara magheneng ya toong pagdog-a. Nagastohan disab iza ka mga mataed nga doktor piro wara pen mawara ya toong masakit. 44Pagsonod naiza kan Hisos mintoldok iza ka pilos na toong bado. Kamhan madazaw matood ya toong lawas. 45Kamhan nangotana si Hisos nga daw sin-o say mintoldok kanao? Minsambag sirang tanan nga diri kon hao. Kamhan minlaong si Pidro nga Nong, masara gazed nga kataed ya mga tao nga minheet kanmo. 46Minsambag si Hisos nga may mintoldok kanao kay imbati gazed nao nga mintambal di hao ka tao. 47Kamhan minkarini ya babazi kay mahagdam di iza nga diri mahimo ya pagtago. Paglohod naiza dizan ka paahan ni Hisos nagapidpid gazed ya toong lawas ka kahaldek. Kamhan dizan ka nabatian na mga tao minpanaba iza nga hao ya mintoldok ka kanmong bado kazina kay may kasakit nao. Kamhan madazaw matood ya kanaong lawas. 48Minsambag si Hisos nga Day, basta ya pagsarig mo kanao madazaw di ya lawas mo. Om-oli ko naa. Diri ko magkawied kay diri ambalik ya kasakit mo.

49Ka nagapanaba pen si Hisos may tao nga min-apas nga garing ka lagkaw ni Hariyo nga izang oloolo ka singbahan na mga Yodayo. Kamhan minlaong ya min-apas nga Hariyo, diri ko magpaiba kan Hisos ngaro ka lagkaw kay nawara di ya maanak mo. 50Pagpakabati ka ni Hisos minsambag iza kan Hariyo nga diri ko magkawied. Magsarig ko naa kanao dazaw mabahaw ya maanak mo. 51Pagdateng niran ka lagkaw diri ni Hisos ya mga tao paselden. Impaseled lamang si Pidro daw si Howan daw si Santiago daw ya ginikanan na bata. 52Kamhan nagahaza gazed ya mga tao dizan kay nawara di ya bata. Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga diri kamo maghaza kay diri kon patay ya bata. Igo ka lamang iza matorog. 53Kamhan inkatawhan niran si Hisos kay mahagdam siran nga wara di ya babazi. 54Kamhan minseled si Hisos ka kowarto nga inbentagan na babazi. Kamhan intagenan ni Hisos ya alima na babazi daw minsogo nga Day, bomangon ko naa. 55Kamhan minbalik matood ya hinawa na babazi. Minbangon dazon iza. Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga pakanen naa ya babazi. 56Kamhan dakola gazed ya pagkabereng na toong ginikanan. Minsogo si Hisos kaniran nga diri kamo magpanaba dizan ka mga tao nga indazaw di nao iza. Ani ini ya pagtabang ni Hisos ka maanak ni Hariyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index