Search form

Lokas 8:10

10Minsambag si Hisos nga ipasabot na Diyos kamazo ya mga tinago mahitenged ka pagpasakop naiza ka mga tao. Piro dizan ka mga mataed nga tao ampamolinged hao pagtoldo kaniran. Kay mintoman di ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kaniran nagalaong nga bisan magaseleng ya mga tao ka kanaong mga inhinang diri siran makasabot. Bisan manalinga siran ka kanaong sindo diri siran makasabot kon ono ya kahologan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index