Search form

Lokas 8:12

12Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka dalan ani ya singed ka mga manalingahay. Kay pagpanalinga niran ka sindo mahitenged kanao mindateng dazon si Satanas kay kaw-en naiza ya sindo nga nabatian niran dazaw diri siran antoo daw diri sab mahatagan siran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index