Search form

Lokas 8:13

13Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka kabatohan ani ya singed ka mga manalingahay nga nakaangay ka sindo mahitenged kanao. Kamhan mintoo siran dazon. Piro magaawazen gazed siran na mga tao kay minsakop di siran kanao agon bizaan dazon niran ya kanirang pagtoo kanao kay ababa ka ya kanirang pag-anget ka kalised.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index