Search form

Lokas 8:14

14Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka lopa nga nanhela pen ya mga liso na sagbet ani ya singed ka mga iba pen nga manalingahay. Kay nagapanalinga gazed siran ka sindo mahitenged kanao. Kamhan nawied sab siran daw ono ya kanirang panginabohi. Ganahan sab siran ka kowarta. Agon waray polos ya sindo kay singed ka nalipat dazon ya mga manalingahay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index