Search form

Lokas 8:15

15Basta kay ya mga binhi nga napegas dizan ka lopa nga magazong tamnanan singed iton ka mga manalingahay ka sindo mahitenged kanao. Kamhan matood ya kanirang pagtoo. Dogay isab ya kanirang pag-anget ka mga kalised. Kamhan singed siran ka tanem nga madazaw ya mga bonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index