Search form

Lokas 8:2

2In-ibahan isab na mga babazi nga nabahawan di ka mga masakit daw ya mga maonga. Dizan isab si Mariya nga taga Magdala nga izang mahon-a pen inharian iza na pitong ka maonga kamhan impadalagan siran ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index