Search form

Lokas 8:20

20Kamhan impakahagdam iza na mga tao nga Nong, bali ka gawas ya kanmong ina daw mga lomon. Gosto siran anlaong kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index