Search form

Lokas 8:25

25Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga daw waray pagsarig mazo kanao? Kamhan nagakahaldek siran kay nabereng gazed siran daw namaglaong nga daw sin-o sa baza ini nga taohana? Kay bisan ya hangin daw ya mga baled antoo gazed ka toong pagbaheg!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index