Search form

Lokas 8:27

27Pagkawas ka ni Hisos ka baloto may tao nga taga dizan nga inhoropan gazed na maonga nga minsogat kanangiza. Dogay di ya paghinobo naiza. Diri kon lagkaw ya toong hel-anan kay dizan ka mga lebeng nga talangban nagahela iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index