Search form

Lokas 8:28

28Na, pagpakakita ka naiza kan Hisos minsinggit iza. Kamhan minhapa iza dizan ka paahan ni Hisos. Mabaskeg ya toong saba paglaong nga Hisos nga Maanak na Diyos, kay ono say inkarini mo? Anhangzo gazed hao nga diri mo gazed hao daegdaegen!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index