Search form

Lokas 8:29

29Ani ini ya inlaong na maonga nga minhari ka tao kay minsogo si Hisos nga domalagan ko dizan kaini nga tao. Kay dogay di ya toong kalised nga garing ka maonga. Imbantazan iza na mga tao daw in-ektan kontana piro nakabogto iza ka kadina daw lepes. Kamhan impadalagan iza na mga maonga ngaro ka kamingawan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index