Search form

Lokas 8:30

30Kamhan nangotana si Hisos ka maonga nga daw ono ya ngaran mo? Minsambag iza nga hao si Kataedan. Ani ini ya toong ngaran kay mataed ya mga maonga nga minhari kaiton nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index