Search form

Lokas 8:31

31Kamhan minhangzo ya mga maonga nga kon malooy ko kanami, diri mo kami pagbogawen ngaro ka ararem nga teheb nga waray lopa nga kasagitnan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index