Search form

Lokas 8:33

33Kamhan minpanaw ya mga maonga dizan ka lawas na tao. Minhari siran ka mga baboy. Kamhan minpahidalagan ya kababozan ngaro ka may pangpang nga ataas. Minpatiholog siran ngambaba ka danaw. Kamhan natibe siran pagkalemes.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index