Search form

Lokas 8:34

34Pagpakakita ka na mga magbantazay ka mga baboy nandalagan gazed siran ngaro ka kanirang longsod daw ya mga bariyo kay ampanan-og ka mga tao kon in-ono ni Hisos ya tao nga inhoropan ka maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index