Search form

Lokas 8:35

35Kamhan minkarini dazon kan Hisos ya mga tao kay anseleng siran kontana ka tao kon in-ono sa iza. Pagdateng niran kan Hisos nakitan niran ya tao nga indazaw ni Hisos. Iza nga inhoropan na mga mataed nga maonga nagalo-to di iza dizan ka paahan ni Hisos. Inbadoan disab iza kay naolian ka madazaw nga beet. Kamhan nahaldek ya mga mindateng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index