Search form

Lokas 8:36

36Kamhan ya mga minkita ka inhinang ni Hisos kazina, siran ya minpanan-og ka mga bag-ong mindateng nga indazaw ni Hisos ya tao nga inhoropan na maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index