Search form

Lokas 8:39

39Hinoa intogon nga om-oli ko ka mga lomon mo. Maglaong ko kaniran nga madazaw di ya lawas mo kay inkaloy-an ko na Diyos. Kamhan minkaro ya tao doro ka longsod. Minpanan-og iza ka tanan mga tao kon in-ono sa iza ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index