Search form

Lokas 8:4

4Kamhan dizan kan Hisos mintipon ya mga mataed nga tao. Garing siran ka mga nagakalainlain bariyo. Kamhan mintoldo iza kaniran ka pamolinged nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index