Search form

Lokas 8:41

41Kamhan may isang oloolo ka singbahan na mga Yodayo nga minkarini kan Hisos. Si Hariyo ya ngaran. Paglohod naiza dizan ka paahan ni Hisos minpakilooy gazed iza nagalaong nga kon mahimo ya beet mo ibahan mo hao ngaro ka kanaong lagkaw

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index