Search form

Lokas 8:45

45Kamhan nangotana si Hisos nga daw sin-o say mintoldok kanao? Minsambag sirang tanan nga diri kon hao. Kamhan minlaong si Pidro nga Nong, masara gazed nga kataed ya mga tao nga minheet kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index