Search form

Lokas 8:47

47Kamhan minkarini ya babazi kay mahagdam di iza nga diri mahimo ya pagtago. Paglohod naiza dizan ka paahan ni Hisos nagapidpid gazed ya toong lawas ka kahaldek. Kamhan dizan ka nabatian na mga tao minpanaba iza nga hao ya mintoldok ka kanmong bado kazina kay may kasakit nao. Kamhan madazaw matood ya kanaong lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index