Search form

Lokas 8:49

49Ka nagapanaba pen si Hisos may tao nga min-apas nga garing ka lagkaw ni Hariyo nga izang oloolo ka singbahan na mga Yodayo. Kamhan minlaong ya min-apas nga Hariyo, diri ko magpaiba kan Hisos ngaro ka lagkaw kay nawara di ya maanak mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index