Search form

Lokas 8:5

5wani ya pamolinged ka nagasabwag. Na, may isang aldaw nga minpanaw ya tao ngaro ka toong oma kay anpanabwag iza ka binhi nga homay. Pagpanabwag naiza ka mga binhi may mga natanak dizan ka dalan. Kamhan insagitnanan dizan. Kamhan inpanoktok na mga manokmanok.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index