Search form

Lokas 8:54

54Kamhan minseled si Hisos ka kowarto nga inbentagan na babazi. Kamhan intagenan ni Hisos ya alima na babazi daw minsogo nga Day, bomangon ko naa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index