Search form

Lokas 8:56

56Kamhan dakola gazed ya pagkabereng na toong ginikanan. Minsogo si Hisos kaniran nga diri kamo magpanaba dizan ka mga tao nga indazaw di nao iza. Ani ini ya pagtabang ni Hisos ka maanak ni Hariyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index