Search form

Lokas 8:8

8May mga natanak isab dizan ka lopa nga madazaw. Kamhan mintobo iton daw nangaohay ka isang ka gatos. Ani ini ya pamolinged ka nagasabwag. Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga kamo nga mga manalingahay sabten mazo ini nga pamolinged.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index