Search form

Lokas 9

1Na, pagkakamhan kaiza inpatipon ni Hisos ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran. Kamhan intagan siran naiza ka gahem ka pagpadalagan ka tanan mga maonga. Intagan isab siran ka gahem ka pagpanbahaw ka mga masakit. 2Kamhan impakaro siran naiza ngaro ka mga tao dazaw anwali siran ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao. Panbahawen sab niran ya mga masakiten. 3Intogon sab siran nagalaong nga pikit ka lawas ka lamang ya dara mazo, waray lain harominta. Diri kamo maghabay ka kowarta. Diri sab kamo maglapid ka bado. 4Dizan ka lagkaw nga inpanikan mazo maghela gazed kamo hastang ka pagpanaw mazo. 5Dizan ka bariyo nga diri an-abiabi kamazo izabzab mazo ya abog dizan ka paa mazo dazaw mahagdam siran nga silotan siran kay-an kay diri siran an-angay ka sindo na Diyos ka pagpanalinga.

6Pagkakamhan ni Hisos pagtogon kaniran minpanaw siran kay an-azi siran ka mga mataed nga bariyo. Nagawali siran ka sindo mahitenged kan Kristo. Inpanbahawan sab niran ya mga nabedlay.

7Na, ka nagapasinged pen ya mga sakop ni Hisos doro ka mga lain dapit nabatian ni Hirodis nga hari kon ono ya hinang niran. Kamhan dakola ya toong kawied kay nagalaong ya mga tao nga si Hisos ani si Howan nga Magbenzagay. Nabohi iza pagbalik garing ka lebeng. 8May mga iba nga tao nga nagalaong nga si Hisos ani si Iliyas nga karaang propita na Diyos. May mga iba pen nga tao nga nagalaong nga si Hisos propita iza singed ka isa pen nga karaang propita. 9Kamhan minlaong si Hirodis nga izang dini kaini inpaotdan nao ya lieg ni Howan agon sin-o kombeet iton nga taohana nga impanan-og kanao na mga tao. Kamhan gosto gazed iza anseleng kan Hisos.

10Na, pag-oli ka na mga sinarigan ni Hisos inpanan-ogan niran iza kon ono ya hinang niran. Kamhan inpaiba siran ni Hisos doro ka longsod nga Bitsayda kay ampahimlay siran. 11Kamhan dizan ka inpanawan niran mataed di ya mga mahagdam nga waro di sin Hisos agon nang-apas siran. Min-abiabi si Hisos kaniran kamhan minsindo iza kaniran mahitenged ka pagpasakop na Diyos kaniran. Inpanbahaw sab naiza ya mga masakiten.

12Pagkadelem ka kaiza minkarini kan Hisos ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran. Minlaong siran kanangiza nga papanawen mo naa ya mga tao ngaro ka mga bariyobariyo dazaw ampangita siran ka kolanganan daw makapamalit siran ka pagkaen niran kay dini kita ka kamingawan. 13Minsambag si Hisos nga magpakaen hinoa kamo kaniran. Minsambag siran nga lima komang bolos ya pan kamhan dowa komang bolos ya isda. Daw paliten nami ya makaen para kaiton nga mga mataed nga tao? 14Ani ini ya inlaong niran kay ya mga amaama dizan hapit maglimang ka libo siran tanan. Wara pen ya labet na mga babazi daw mga bata. Kamhan minsambag si Hisos ka toong mga sinarigan nga palo-toon di mazo sirang tanan. Kada tipon may tinagkalim-an. 15Kamhan impalo-to di sirang tanan. 16Paghawid ni Hisos ka mga pan nga limang bolos daw ya isda nga dowang bolos minhangad iza ka langit. Kamhan minpasalamat iza ka Diyos. Kamhan intipaktipak naiza ya mga pan anipen naiza ipanhatag ka toong mga sinarigan. Kamhan inpandohol niran ka mga tao. 17Pagkakamhan niran pagkaen nangabosog sirang tanan. Pagpakahipid niran ka salin nga tinipak nangapono pen ya napolo may dowang ka alat.

18Na, izang aldaw ka pagpangamozo ni Hisos nga isa ka iza minkarini ya toong mga sinarigan. Kamhan nangotana si Hisos kaniran nga daw ono ya pagngaran na mga tao kanao? 19Minsambag siran nga may nagalaong nga mated sa koni niran iko koni si Howan nga Magbenzagay. May nagalaong nga iko sab koni iton si Iliyas nga karaang propita na Diyos. May iba pen nagalaong nga iko sab koni ya isa pen nga karaang propita nga nabanhaw di. 20Kamhan nangotana si Hisos kaniran nga daw sin-o say pagngaran mazo kanao? Minsambag si Pidro nga iko ani matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

21Kamhan minsogo si Hisos kaniran nagalaong nga dizan ka bisan sin-o nga tao diri kamo magpanan-og kon sin-o sa hao. 22Kay hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, an-azi pen hao ka mga mataed nga kalised. Kamhan magasawazen hao na mga malaas daw ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Kamhan pamagpatazen hao doro kaniran. Pagdateng ka ikatolong aldaw magabohien hao na Diyos pagbalik garing ka lebeng.

23Indogangan pen ni Hisos pagpanaba kanirang tanan nga bisan sin-o ya anpasakop kanao kinahanglan bizaan naiza ya toong kaogaringen nga naazakan aldaw-aldaw daw angeten ya pagkapatay singed kanao. Ka diri madogay dakpen hao na mga tao kamhan ipalansang ka kros keteb ka mapatay hao. 24Kamhan bisan sin-o ya diri ansakop kanao kay nawied iza nga basi patazen iza mawara hinoa iza. Piro bisan sin-o ya napatay kay hao ya toong insakopan mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 25Bisan kon maangken na tao ya tanan mga betang dini ka kalibotan kamhan mawara ka ya toong kaogaringen nga kinabohi daw ono ya makawa naiza? Wara gazed.

26Mindogang pen si Hisos paglaong nga hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Kamhan may tirmino nao ka pagbalik ka kalibotan. Iba sab kanao ya mga sogoonon nga taga langit. Magabado sab hao ka kalatì na kanaong Ama nga Diyos. Na, koman nga panahona ka wara pen hao magbalik ka kalibotan bisan sin-o ya anlimed kanao daw ya kanaong mga panaba anlimed isab hao kanangiza kay-an ka pagdateng nao. 27Timan-an mazo gazed ini nga dini kamazo may mga diri mapatay nga tao hangtod ka pagpakakita niran kanao pagbalik nao dini ka kalibotan kay hao gazed ya hari nga pinili na Diyos. Ani ini ya sindo ni Hisos ka toong mga sinarigan.

28Na, minlabay di ya walong ka aldaw. Kamhan inpaiba ni Hisos si Pidro daw si Howan daw si Santiago ngandaked ka bobong kay ampangamozo iza. 29Ka nagapangamozo pen iza nabag-o di ya toong lawas piro si Hisos gazed iton. Masarang kapoti ya toong bado singed ka kalatì na sega.

30Kamhan waton disab ya dowang ka tao nga si Moysis daw si Iliyas nga mga karaang tao na mga Yodayo. Namaglaonglaong sirang dowa daw si Hisos. 31Madazaw gazed siran selengan kay nabag-o disab ya kanirang mga lawas. Nagalaonglaong siran mahitenged ka pagkapatay ni Hisos doro ka Hirosalem ka pagtoman naiza ka kabebet-en na Diyos. 32Paglaonglaong pen niran nangatorog si Pidro daw ya toong mga iba. Kamhan min-imata siran kay nakakita di siran ka kalatì dizan kan Hisos. Nakita sab niran ya dowang ka tao nga mintindeg dizan kan Hisos.

33Na, pagpakabelag ka ni Moysis daw si Iliyas kan Hisos minlaong si Pidro nga Ginoo, madazaw ya kantang pagtipon dini. Kon somogot ko hinangen nami ya mga tolong bolos nga tal-ob. Kanmo ya isa. Kan Moysis ya isa. Kan Iliyas ya isa. Ani ini ya inlaong ni Pidro kay diri iza mahagdam kon ono kontana ya toong ilaong kay mahaldek gazed siran.

34Ka nagapanaba pen si Pidro intamdengan siran ka inarak. Pagkatamdengi ka niran nangahaldek gazed siran. 35Kamhan nabatian niran ya saba dizan ka inarak nga nagalaong nga wani ya kanaong Maanak nga kanaong impili. Magtoo gazed kamo ka toong mga panaba kamazo. 36Pagkakamhan kaiza nawara dazon si Iliyas daw si Moysis. Si Hisos ka ya nakita niran dizan. Kamhan wara siran magpanaba ka nakita niran kay dakola ya pagkabereng niran.

37Pagkakonsilem paglogsong niran ngambaba nanogat kan Hisos ya mga mataed nga tao. 38Kamhan dizan kaniran may isang tao nga minhawag kan Hisos nga nagalaong nga Maistro, indara nao ngarini kanmo ya kanaong bogtong maanak nga amaama. Kaloy-i intawon iza 39kay isahay inharian iza na maonga. Kamhan ampahisinggit iza daw magakabiribid ka toong lawas hangtod ka pagbora na toong ba-ba. Kamhan impangageman ya toong lawas ka paglompatlompat ka lopa. Kamhan madogay maolian iza ka madazaw nga beet. 40Kazina inhangzo nao ya mga sakop mo dazaw papanawen niran ya maonga piro wara siran makadaeg.

41Minsambag si Hisos nga waray pagtoo mazo ka Diyos. Mga salaan sab kamo. Daw dogay pen hao magaanget ka kamazong batasan nga waray pagtoo kanao? Daw dogay pen hao magahela dini kamazo anipen makasabot kamo ka gahem na Diyos? Dadha ngarini ya maanak mo! 42Na, ka pagkarini na bata kan Hisos impalompatlompat iza na maonga dizan ka lopa daw nabiribid ya toong lawas. Kamhan imbaheg ni Hisos ya maonga. Kamhan naolian matood ya bata ka madazaw nga beet. Kamhan imbalik ni Hisos ya bata ka toong ama. 43Kamhan nangabereng gazed sirang tanan ka gahem na Diyos.

Ka nagalaonglaong pen siran mahitenged ka tanan mga inhinang ni Hisos minlaong iza ka toong mga sinarigan nga 44manalinga kamo kay hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao itogyan hao dizan ka gahem na mga tao. 45Na, pagpakabati ka na toong mga sakop wara siran makasabot kay wara naiza siran pasabota. Kamhan wara siran mangotana kon ono ya kahologan naititonay nawied gazed siran.

46Pagkakamhan kaiza namaglalislalis ya mga sinarigan ni Hisos daw sin-o ya labaw dini kaniran? 47Kamhan mahagdam si Hisos kon ono ya kanirang hena-hena. Kamhan impakarini naiza ya isang bata ka toong sain. 48Kamhan minlaong iza kaniran nga garing ka pagtoo na tao kanao kon andawat iza ka bata andawat gihapon iza kanao. Kon andawat iza kanao andawat isab iza ka Diyos nga minpakarimbaba kanao. Dini kamazong tanan ya tao nga labing obos iza gazed ya labaw.

49Kamhan si Howan nangotana iza kan Hisos nga Maistro, kazina napaniidan nami ya tao nga minpadalagan ka maonga dizan ka tao. Pagsogo naiza ka maonga ka pagpanaw inpanaba naiza ya ngaran mo. Kamhan minbaheg kami kaiton nga tao kay diri kon sakop nami iza. 50Minsambag si Hisos nga diri kamo magbaheg kaiton nga tao. Kay bisan sin-o ya diri an-away kamazo makaangay gazed iza kamazo.

51Na, pagkaarani ka na tirmino ni Hisos ka pagkandaked ka langit in-isa disab naiza ya toong hena-hena ka pagkaro ka siyodad nga Hirosalem. Agon impahon-a naiza ya toong mga sinogo 52doro ka isang bariyo doro ka lopa nga Samariya dazaw an-andam siran ka toong pagkolang dizan. 53Piro diri ansogot ya mga taga Samariya kay mahagdam siran nga anlargo pen si Hisos ka Hirosalem. Kamhan ya batasan niran diri paazihan ka mga komarohay ka siyodad nga Hirosalem. 54Pagkahagdam ka na mga sinarigan nga si Santiago daw si Howan minlaong siran nga Ginoo, kon somogot ko ansogo kami ka laga ka pagkarimbaba kaniran garing ka langit dazaw masonog sirang tanan. 55Piro diri ansogot si Hisos. Pagliso naiza kaniran imbahegan siran naiza. 56Kamhan minpadazon siran pagpanaw doro ka lain bariyo.

57Pagpasinged pen niran ngaro may isang amaama nga nagasogat kan Hisos. Kamhan nagalaong iza nga bisan hain ko magpanaw an-iba gazed hao kanmo. 58Minsambag si Hisos nga bisan ya mga mire may mga pogad niran ka pagpahimlay. Bisan ya mga manokmanok may mga haponanan niran. Piro wara gazed ya kanaong lagkaw nga pahimlazanan.

59Kamhan dizan ka iba nga tao minlaong si Hisos nga somakop ko kanao. Minsambag ya tao nga Ginoo, tagadan mo hao naa kay ankaro pen hao ka kanaong ama nga mapatazay di iza. 60Minsambag si Hisos nga ya mga lomon mo nga diri ansakop kanao ani komay magkaro ka kanmong ama kay singed siran ka mga napatay nga tao kay waray hena-hena niran mahitenged ka Diyos. Kamhan iko pomanaw ko naa. Magtoldo ko ka mga tao ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos kaniran.

61May iba pen nga tao minlaong kan Hisos nga Sinyor, ansakop hao kanmo piro togotan mo hao ka pag-oli ka kanaong mga lomon kay anbaid pen hao kaniran. 62Minsambag si Hisos nga ya tao nga ansakop kanao kinahanglan isahen naiza ya toong hena-hena ka pagtarabaho ka Diyos singed ka tao nga nagadaro ka oma. Kamhan diri madazaw ya toong pagdaro kon anlingi-lingi iza ka toong azi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index