Search form

Lokas 9:1

1Na, pagkakamhan kaiza inpatipon ni Hisos ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran. Kamhan intagan siran naiza ka gahem ka pagpadalagan ka tanan mga maonga. Intagan isab siran ka gahem ka pagpanbahaw ka mga masakit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index