Search form

Lokas 9:10

10Na, pag-oli ka na mga sinarigan ni Hisos inpanan-ogan niran iza kon ono ya hinang niran. Kamhan inpaiba siran ni Hisos doro ka longsod nga Bitsayda kay ampahimlay siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index