Search form

Lokas 9:14

14Ani ini ya inlaong niran kay ya mga amaama dizan hapit maglimang ka libo siran tanan. Wara pen ya labet na mga babazi daw mga bata. Kamhan minsambag si Hisos ka toong mga sinarigan nga palo-toon di mazo sirang tanan. Kada tipon may tinagkalim-an.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index