Search form

Lokas 9:16

16Paghawid ni Hisos ka mga pan nga limang bolos daw ya isda nga dowang bolos minhangad iza ka langit. Kamhan minpasalamat iza ka Diyos. Kamhan intipaktipak naiza ya mga pan anipen naiza ipanhatag ka toong mga sinarigan. Kamhan inpandohol niran ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index