Search form

Lokas 9:18

18Na, izang aldaw ka pagpangamozo ni Hisos nga isa ka iza minkarini ya toong mga sinarigan. Kamhan nangotana si Hisos kaniran nga daw ono ya pagngaran na mga tao kanao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index