Search form

Lokas 9:2

2Kamhan impakaro siran naiza ngaro ka mga tao dazaw anwali siran ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao. Panbahawen sab niran ya mga masakiten.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index