Search form

Lokas 9:20

20Kamhan nangotana si Hisos kaniran nga daw sin-o say pagngaran mazo kanao? Minsambag si Pidro nga iko ani matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index